Não bộ của chúng ta phải chỉ đạo hơn tới 1.000 các thao tác mỗi ngày. Vậy làm sao để giúp cho não hoạt động...